Informacje i porady dotyczące wycinki drzew

  10 sierpnia 2019, 10:42  


Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia – nowe przepisy 2017
Z dniem 17 czerwca 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów, opierające się na ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zmiany znoszą dotychczasową „samowolkę” właściciela posesji, wprowadzoną od 1 stycznia 2017. Od teraz tylko niektóre drzewa będzie można wyciąć bez zezwolenia. Czy nowe przepisy okażą się korzystne dla obywateli? Oto jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia według najnowszych przepisów. Artykuł zaktualizowany w czerwcu 2017!

Masowe wycinanie drzew na posesjach spowodowało kolejne prawne zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów. Ustawa z dnia 1 stycznia 2017 została znowelizowana i uwzględnia konieczność zgłaszania zamiaru wycinki drzew i krzewów na prywatnej posesji w przypadku, gdy obwód pnia drzew mierzonych na wysokości 5 cm przekracza określone wartości, tj.:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W związku z powyższym nie będziemy mogli usuwać wszystkich drzew i krzewów tak jak było to do tej pory.

Co zmieniły nowe przepisy o wycinaniu drzew?

Wcześniej obowiązująca procedura dotycząca usuwania drzew i krzewów zakładała, że nie potrzebowaliśmy zezwolenia na wycięcie drzewa jeżeli drzewo lub krzew rósł na naszej posesji, a cel usunięcia drzewa nie był związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na danym terenie.

Również nie potrzebowaliśmy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jeżeli prowadziliśmy działalność gospodarczą, ale obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm nie przekraczał 50 cm lub 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, a krzew lub krzewy rosły w skupisku nie przekraczającym 25m².

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa?

Samodzielne usuwanie drzew starszych niż 10 lat, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć.
Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa:
https://poradnikogrodniczy.pl/jak-napisac-podanie-o-wyciecie-drzewa.php

Nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów zakładają iż:

Nie potrzeba zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli natomiast drzewo ma więcej cm w obwodzie pnia na wysokości 5 cm, będzie trzeba zgłosić planowaną wycinkę. Po tym odpowiedni organ np. gmina, do której zgłosimy wycinkę drzewa, w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół.

W ciągu 14 dni samorząd sprawdzi czy nie ma przeciwskazań do wycięcia rośliny, np. nieruchomość będzie wpisana do rejestru zabytków, tudzież teren będzie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania na zieleń.

Jeżeli po 14 dniach nie otrzymamy żadnej odpowiedzi możemy uznać, że otrzymaliśmy pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z naszej posesji.

Bez zezwolenia będzie można wyciąć także:

  • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
  • drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy,
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Czy drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?

A jak wygląda sprawa zezwolenia na usunięcie drzew owocowych? Sytuacja z drzewami oraz krzewami owocowymi, przedstawia się podobnie jak wcześniej, a mianowicie rośliny te można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania. Na terenach ogrodów działkowych i przydomowych, drzewa owocowe można wycinać bez pytania o zgodę czy zgłaszania takiego zamiaru.

mgr inż. Joanna Sadowska